Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội - mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội ta

Thảo luận trong 'Mặt Trận Yêu Nước Chống Phản Động' bắt đầu bởi hpm.mov, 8 Tháng chín 2012.

 1. hpm.mov

  hpm.mov Hạ Sĩ

  ck">Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội - mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội ta



  Xuyên tạc, kích động, chia rẽ Đảng, nhân dân và quân đội là mưu đồ cực kỳ nguy hiểm của các thế lực thù địch trong chống phá cách mạng nước ta. Trước đây, các thế lực thực dân, đế quốc đã dùng nhiều thủ đoạn để thực hiện mưu đồ đó nhưng đều thất bại. Ngày nay, trong điều kiện mới,các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện dã tâm đó với những thủ đoạn hết sức thâm độc, xảo quyệt, nhằm làm chệch hướng mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội ta.
  Ai cũng biết rằng, với đường lối đúng đắn của Đảng, sự đoàn kết, nhất trí, gắn bó hữu cơ giữa Đảng, nhân dân và quân đội ta là sức mạnh vô địch. Sức mạnh đó đã từng đánh bại những kẻ thù xâm lược hung hãn nhất của thời đại. Ngày nay,trong bối cảnh lịch sử mới, sức mạnh đó là nội lực to lớn đảm bảo cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giành được thắng lợi to lớn, đưa đất nước phát triển tới mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
  Là lực lượng vũ trang cách mạng, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục, quân đội ta đã được thử thách trong các cuộc kháng chiến hào hùng và vô cùng khốc liệt trước đây cũng như những năm tháng thực hiện công cuộc đổi mới vừa qua. Sức mạnh chiến đấu của quân đội ta, trước hết bắt nguồn từ đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, truyền thống của dân tộc và ý thức trách nhiệm trước độc lập, chủ quyền đất nước, cuộc sống lao động hòa bình của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, với mục tiêu chiến đấu: Độc lập dân tộc (ĐLDT) gắn liền với CNXH, quân đội ta luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của toàn dân tộc.
  Các thế lực thù địch thừa hiểu rằng, để phá hoại sức mạnh của cách mạng Việt Nam, một vấn đề cơ bản là phải chia rẽ giữa Đảng, nhân dân và quân đội; tìm cách phủ nhận nền tảng tư tưởng, đường lối, chính sách của Đảng; hạ thấp vai trò, uy tín của Đảng trước nhân dân và quân đội ta. Bởi vậy, chúng ra sức xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng; bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo của Đảng; lợi dụng một số trí thức, văn nghệ sĩ bất mãn hoặc giả danh lão thành cách mạng để phát tán “kiến nghị”, “thư góp ý”,... nhằm tạo dư luận xấu về Đảng trong nhân dân và lực lượng vũ trang. Chúng cũng tìm mọi cách để tuyên truyền cho luận điệu “phi chính trị hóa” quân đội; đòi “quân đội phải đứng ngoài sự lãnh đạo của Đảng” và kiến nghị phải xây dựng quân đội ta theo kiểu quân đội các nước tư bản!... Đặc biệt, nhân các biến động diễn ra ở Trung Đông - Bắc Phi, họ ra sức kích động, kêu gọi tập hợp lực lượng để lật đổ Nhà nước ta; yêu cầu quân đội “phải đứng về phía nhân dân” để chống lại Đảng Cộng sản...
  Khoan hãy nói đến những luận điệu mang đậm “lợi ích dầu mỏ” mà phương Tây đã và đang được hưởng ở Trung Đông - Bắc Phi, nay đang muốn sử dụng ở Việt Nam; chỉ nội những lý lẽ mà họ không ngớt lời rêu rao đòi: “Quân đội phải trung lập”, “quân đội phải đứng ngoài sự lãnh đạo của Đảng”... đã là một sự dối trá. Ai cũng biết rằng, quân đội bao giờ cũng gắn liền với Nhà nước, mang bản chất giai cấp của Nhà nước đã tổ chức, nuôi dưỡng nó và chiến đấu để bảo vệ quyền lợi của giai cấp đó. Chẳng phải giai cấp tư sản tổ chức ra quân đội là để bảo vệ Nhà nước tư sản và quyền lợi của giai cấp tư sản đó sao? Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ mang quân đến xâm lược Việt Nam đâu phải vì sự phát triển của nhân dân ta, mà là để phục vụ cho lợi ích của chính giai cấp tư sản, trước hết là của bọn tư bản thực dân Pháp và tư bản độc quyền Mỹ! Và hiện nay, máy bay của quân đội Pháp, Anh, Mỹ đang ném bom xuống Li-bi, suy cho cùng, cũng là để bảo vệ quyền lợi của chủ nghĩa tư bản phương Tây tại khu vực này. Vậy nên, những kẻ lớn tiếng đòi quân đội ta phải “phi chính trị hóa”, phải “trung lập về chính trị”,... thực chất là để vô hiệu hóa vai trò của quân đội ta, để dễ bề thực hiện dã tâm của chúng.
  Quân đội ta,ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình chiến đấu, xây dựng, luôn xác định rõ: mục tiêu chiến đấu của quân đội là mục tiêu chính trị của cách mạng Việt Nam; đó là: ĐLDT gắn liền với CNXH. Trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, mục tiêu đó không hề thay đổi. Quân đội ta luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và chế độ XHCN. Thực hiện chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, quân đội ta luôn nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động xử lý thắng lợi mọi tình huống, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế; đồng thời, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng tỉnh (thành phố) thành khu vực phòng thủ vững chắc... để sẵn sàng đánh thắng mọi kiểu loại chiến tranh xâm lược.
  Bên cạnh đó,các đơn vị quân đội cũng tích cực tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế-xã hội; các hoạt động xóa đói, giảm nghèo, đền ơn, đáp nghĩa, xây dựng cơ sở chính trị ở các địa phương; là lực lượng chủ lực trong cứu hộ, cứu nạn, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai... Đặc biệt, trong thực hiện công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) quân đội ta đã tích cực tuyên truyền,vận động nhân dân hăng hái tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đơn vị quân đội cũng trực tiếp tham gia xây dựng, củng cố chính quyền các cấp vững mạnh, nâng cao đời sống văn hóa cho các tầng lớp nhân dân. Bộ đội Biên phòng đã cử nhiều cán bộ đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong tổ chức đảng ở các xã biên giới. Cùng với Bộ đội Biên phòng, các quân khu đã có nhiều biện pháp tích cực, hiệu quả trong nâng cao dân trí, xây dựng “điểm sáng văn hóa”, “môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh” cho các địa phương vùng sâu, vùng cao, vùng biên giới, hải đảo... Cùng với đó, các đoàn kinh tế-quốc phòng đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án kinh tế-quốc phòng; tham gia xây dựng các địa bàn dân cư, giải quyết việc làm, phát triển cơ sở hạ tầng văn hóa, xã hội; hỗ trợ nhân dân các dân tộc thiểu số lập nghiệp,phát triển kinh tế; động viên đồng bào yên tâm, gắn bó với quê hương, làng bản nơi biên giới, hải đảo...
  Trong thời gian tới, các thế lực thù địch sẽ tăng cường chống phá cách mạng nước ta quyết liệt hơn, với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn, nhất là đối với quân đội ta. Để đảm bảo cho quân đội ta vững mạnh, luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy vì mục tiêu ĐLDT gắn liền với CNXH, Đảng, Nhà nước và quân đội cần có nhiều chủ trương, biện pháp, trong đó cần tập trung làm tốt một số nội dung cơ bản sau:
  Trước hết, cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; làm cho mọi CB, CS quân đội ta nhận thức sâu sắc hơn nữa mục tiêu, lý tưởng ĐLDT gắn liền với CNXH. Bởi lẽ, đây là vấn đề cơ bản, xuyên suốt của cách mạng nước ta; là đặc trưng quan trọng nhất trong bản chất cách mạng của quân đội; đồng thời, cũng là vấn đề mà các thế lực thù địch tập trung xuyên tạc, chống phá. Lịch sử xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của quân đội ta khẳng định: mục tiêu ĐLDT gắn liền với CNXH là động lực, là ngọn cờ dẫn dắt CB, CS ta vượt qua mọi gian khổ,hy sinh, chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược; góp phần đưa công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giành được thắng lợi như ngày nay. Trong thời kỳ mới, để tiếp tục kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, nâng cao nhận thức của mọi CB,CS quân đội về tình hình nhiệm vụ của cách mạng, của quân đội; đồng thời, tăng cường đấu tranh trên mặt trận lý luận, tư tưởng để bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; kiên quyết bác bỏ mọi luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là những luận điệu kích động, chia rẽ Đảng, nhân dân và quân đội ta. Cùng với đó, cần chú trọng làm tốt công tác giáo dục truyền thống của dân tộc, của Đảng, của quân đội; tinh thần tự lực, tự cường, truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước; thường xuyên giữ vững định hướng chính trị tư tưởng; tăng cường tính chiến đấu, chống sự xâm nhập của văn hóa độc hại vào môi trường quân đội. Công tác giáo dục chính trị-tư tưởng cũng cần tập trung nâng cao nhận thức về thế giới quan khoa học, niềm tin vững chắc vào chế độ XHCN, tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh quên mình vì đất nước, vì chế độ XHCN. Trước yêu cầu của thời kỳ mới, mọi hoạt động của CB, CS ta phải thể hiện rõ được lập trường, quan điểm của Đảng; tính năng động, sáng tạo, ý thức tổ chức chặt chẽ, có hàm lượng trí tuệ, có chất lượng, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu ngày cao hơn của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
  Thứ hai, cần tập trung xây dựng các tổ chức trong quân đội vững mạnh về mọi mặt; trước hết là xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Để thực hiện tốt vấn đề đó, các cấp trong quân đội cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) và Nghị quyết số147/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Các tổ chức đảng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đường lối, nghị quyết, chấp hành nguyên tắc, chế độ, tạo sự chuyển biến vững chắc cả về lập trường, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là hạt nhân đoàn kết trong đơn vị. Các đơn vị cũng cần tập trung chỉ đạo, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị mình.
  Cùng với đó, cần tập trung xây dựng tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng vững mạnh toàn diện. Mỗi đơn vị cần chú ý thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; bảo đảm để mọi CB, CS, cấp trên,cấp dưới đều bình đẳng về chính trị, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau; phát huy đầy đủ dân chủ về chính trị, quân sự, kinh tế, đi đôi với giữ vững và tăng cường kỷ luật tự giác, nghiêm minh; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, quân phiệt, vi phạm nhân cách quân nhân. Cùng với việc phát huy vai trò của tổ chức đảng, cần phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng: Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, phát huy hiệu lực của người chỉ huy, chính ủy (chính trị viên) trong lãnh đạo, chỉ huy đơn vị; tăng cường hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị và các chế độ công tác khác theo quy định.
  Thứ ba, tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nhất là thực tiễn hoạt động bảo vệ Tổ quốc trong những năm đổi mới. Để phá hoại sự thống nhất về chính trị, tinh thần của quân đội ta, các thế lực thù địch đang tìm cách lợi dụng sự tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường, khoét sâu những sơ hở trong quản lý, điều hành, trong thực hiện các chính sách xã hội nói chung cũng như trong lĩnh vực quân sự,quốc phòng nói riêng, để gieo rắc nghi ngờ, đố kỵ, gây chia rẽ giữa Đảng, nhân dân và quân đội ta. Bởi vậy, cùng với việc chăm lo phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm mà kẻ thù có thể lợi dụng; chúng ta cần làm tốt việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nhất là trong thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; để làm cơ sở thống nhất tư tưởng trong Đảng, tạo ra vũ khí sắc bén đấu tranh có hiệu quả chống lại các luận điệu thù địch, sai trái; đồng thời, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân, của CB, CS đối với sự nghiệp đổi mới vì CNXH.
  Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự thương yêu, giúp đỡ của nhân dân; kiên định mục tiêu ĐLDT gắn liền với CNXH, luôn cảnh giác với mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch... quân đội ta nhất định sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó.
  Nguồn: Theo Tạp chí Quốc phòng toàn dân
 2. Naka Tan

  Naka Tan Binh Nhì

  Lấy dân làm gốc,,đặt quyền lợi của nhân dân làm nền tảng hoạt động và dưới sự hướng dẫn và định hướng của Đảng. Chúng ta sẽ thắng lợi.

Chia sẻ trang này